Laboratorijski instrumenti i aparati

 

Termički laboratorijski aparati

Grejne ploče, grejna gnezda, peščana kupatila, vodena ­kupatila, uljana kupatila, ­cirkulacioni termostati, čileri, laboratorijski i farmaceutski frižideri i zamrzivači, sušnice, ­vakuum sušnice, ­inkubatori, ­inkubatori sa hlađenjem, CO2 inkubatori, klima komore, ­autoklavi, peći za žarenje, ­rotacioni vakuum uparivači...

termicki aparati

Mehanički laboratorijski aparati

Vage, centrifuge, magnetne mešalice, mehaničke mešalice, mlinovi, tresilice, vakuum pumpe, kompresori, šejkeri, laboratorijski mikseri, viskozimetri...

mehanicki aparati

Elektrohemijska grupa

pH metri, kondukometri, oksimetri, titratori, elektrode i senzori...

elektrohemijska grupa

Fotometrijska grupa

Spektrofotometri, fotometri, ­kolorimetri, turbidimetri, ELISA čitači, IR spektrometri, AAS, ­plameni fotometri...

fotometrijska grupa

Opšta laboratorijska oprema

Destilatori, dejonizatori, RO sistemi, mašine za pranje lab.posuđa, pipetori, digitalne birete, perisatltičke pumpe, ultrazvučna kupatila...

opsta oprema

Analitički aparati i sistemi

Kjeldhal sistemi, ekstraktori po Soxletu, aparati za celulozu, ­sistemi za hidrolzu i digestiju, HPLC, GC, osmometri...

analiticki aparati

Optički aparati

Mikroskopi, refraktometri, polarimetri, saharimetri...

Uređaji za kontrolu u prehrambenoj industriji

Krioskop, hemijski analizator mleka i proizvoda, vlagomeri, falling number, glutomatic system, centrifuga po ­Gerberu, denzitometri...

prehrambena

Uređaji za mikrobiološke laboratorije

Brojači kolonija, gasni plamenici i električni sterilizatori EZA, laminarne komore i komore za rad sa antibioticima, membranska filtracija, peristaltičke pumpe, mediapreparatori, ELISA sistemi, denzitometar po Mc Farlandu, anoxomat, uzorkivači vazduha, UV lampe i sistemi, PCR kabineti, PCR aparati, sistemi za elektroforezu, gelni dokumentacioni sistemi, sorteri za imunoterapiju, disocijatori tkiva, separacione kolone, fermentori i bioreaktori...

mikrobiologija